• מוקד אשכול 08-9966333
  • A

הגשת מועמדות לתפקיד נציג ציבור לוועדת החינוך המועצתית

הגשת מועמדות לתפקיד נציג ציבור לוועדת החינוך המועצתית

קול קורא
להגשת מועמדות לתפקיד נציג ציבור לוועדת החינוך המועצתית

 

המועצה פונה בזאת לתושבי המועצה האזורית אשכול להגיש את מועמדותם לתפקיד נציגי ציבור
בוועדת החינוך המועצתית.

לוועדת החינוך המועצתית ייבחר נציג אחד מכל מגזר ובסה"כ 3 נציגים, (נציג מגזר חלוציות, נציג מגזר
מושבים, נציג מגזר קיבוצים) . רשאים להגיש מי שנתמלאו בו התנאים הנ"ל:

– שמו של הנציג רשום בפנקס הבוחרים של הרשות.
– על הנציג להיות בן 21 ומעלה.
– מקום מגוריו הקבוע ביום הגשת המועמדו ת באחד מיישובי המועצה.
– מי שאינו פושט רגל בזמן הגשת המועמדות ו/או הוא לא הוכרז כפושט רגל לפי פקודת פשיטת רגל בחמש שנים אחרונות.
– מי שאינו חבר בוועד מקומי.
– מי שאינו חייב חוב כספי למועצה.
– מי שאינו עובד מועצה.

– מי שאינו חבר מליאה.

המועצה אינה מתחייבת לבחור במועמד כלשהו גם אם הוא עונה על כל הדרישות . המועצה רשאית לפנות לכל אחד מהמועמדים לקבלת פרטים או מידע נוספים ו/או משלימים לצורך בחינת המועמדות.

את המועמדות יש להגיש בצירוף קורות חיים, תעודות רלוונטיות וצילום תעודת זהות, במזכירות המועצה לבת שבע במייל : batsheva@erc.org.il או בפקס': 08-9929147 עד ליום חמישי 5/12/19. לפרטים נוספים אפשר לפנות לבת שבע בטל': 9929103 08

מועמדים שיגיעו לשלב הבחירה הסופית יתבקשו למלא שאלון ולחתום על תצהיר העדר ניגוד עניינים.
הפניה מנוסחת בלשון זכר אך פונה לשני המינים כאחד.

בברכה,

ניר ים

מנכ"ל המועצה

הצטרפו לניוזלטר