מהות הועדה

להסדיר הקצאת קרקע או מבנה בפטור ממכרז וללא תמורה (אף אם סמלית) על ידי הרשות המקומית לגופים הפועלים בתוך תחום הרשות בנושאי חינוך, תרבות, דת, בריאות, רווחה, ספורט וכדומה, כדי לסייע לפעולותיהם לטובת הציבור ביישוב ובמועצה, תוך שמירה על מינהל תקין עפ"י הנוהל שפרסם משרד הפנים.

הרכב הוועדה

  1. מזכיר הרשות.
  2. גזברית הרשות.
  3. היועץ המשפטי של הרשות.
  4. מהנדס הרשות.
  5. עובדת האחראית על תחום הנכסים ברשות.

מסגרת הפעילות:

  1. הקצאת הקרקע תבוצע במסגרת נוהל שפרסם משרד הפנים, מטרתו להבטיח שתהליכי הקצאות יבוצעו במינהל תקין, תוך שמירה על חיסכון, יעילות, וטוהר המידות.
  2. הקצאות יבוצעו עפ"י קריטריונים שאושרו ע"י מליאת המועצה.
  3. ועדת ההקצאות תביא בפני המליאה את המלצותיה להקצאה ורק לאחר אישור המליאה ייחתם הסכם.
  4. ההסכם יועבר לאישור שר הפנים.

קבצים מצורפים