אודי דנינו
מבקר המועצה וממונה על פניות הציבור
08-9929676
 
ביקורת פנים 

הביקורת הפנימית מהווה נדבך חשוב במערכת שלטון דמוקרטי תקינה.

על מבקר המועצה מוטלת האחריות לבדיקת מכלול הנושאים שהם באחריות המועצה, ובהם היעילות והחיסכון, טוהר המידות, אחזקת הרכוש והכספים ודרכי ניהולם וכן קיום הוראות הדין.
המבקר פועל מכח החוק, המגדיר את תפקידיו, היקף משרתו, מעמדו ונגישותו למסמכים ולמאגרי מידע. במסגרת זו רשאי המבקר לבדוק את פעולותיהם של ראש המועצה, חברי ועובדי המועצה. ביקורת זו נפרסת גם לגבי כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר המועצה משתתפת בתקציבם השנתי או משתתפת במינוי הנהלתם. מבקר המועצה מגיש דוח ביקורת אחת לשנה, ובו סיכום פעולות הביקורת שנערכה, פירוט הליקויים שנמצאו, והמלצות למניעת הישנותם.

 תלונות הציבור

בנוסף, משמש מבקר המועצה גם כממונה על תלונות הציבור והוא שליח תושבי המועצה על מנת לשמור עליהם מפני פגיעה בזכויותיהם על ידי הרשות המקומית. כל תושב מועצה זכאי לאכוף את מימוש זכויותיו באמצעות פניה לממונה על תלונות הציבור.

פניות כאמור, יש להעביר לתמרה כהן הממונה על פניות הציבור, בקישור הבא: טופס פניות ציבור מקוון

 

לקריאה נוספת