אנשי קשר

טבלת אנשי קשר - מזכירות המועצה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
ניר ים מנכ"ל המועצה 08-9929104 054-7915288 mankal@erc.org.il
בת שבע סעד מנהלת לשכת מנכ"ל ורווחת עובדים 08-9929103   batsheva@erc.org.il
מירית לוי מנהלת משאבי אנוש 08-9929153   miritl@erc.org.il
יעל נגבי רכזת משאבי אנוש  08-9929121   yaeln@erc.org.il

מינהל כללי
הפעלת תקינה של מוסדות המועצה ע"פ החוקים, התקנות והצווים של משרד הפנים והמינהל הציבורי  וניהול ישיבות מליאת המועצה.  

משאבי אנוש
ניהול יעיל של המשאב האנושי במועצה, ע"פ מסגרות כח אדם מאושרות ומבוקרות ע"י משרד הפנים.
טיפול בפרישת עובדים ובקליטת עובדים חדשים ע"פ הצורך – השמתם והכשרתם המקצועית.
מכרזים למשרות פנויות יפורסמו באתר המועצה לפי הצורך.

מערכת השכר
ניהול מערכת השכר של המועצה ע"פ החוקים, ההסכמים הקיבוציים והחלטות המועצה במסגרת התקציב המאושר, תחת פיקוח ובקרה של מוסדות המועצה, משרד הפנים והממונה על השכר באוצר.

ועדים מקומיים
אחריות על הפעילות התקינה של הועדים המקומיים, אישור במליאת המועצה את האצלת סמכויות, צו מיסים ותקציב הוועד המקומיים לשנת הכספים.
כמו כן, אנו מקיימים כנס ליו"ר ומנהלי קהילה בישובים לצורך הכשרה ועדכון בנושאים הרלוונטיים.
ניהול הבחירות לוועד המקומי בישובים בהם אין זהות וועדים.

שירותי משרד הפנים
המחלקה נותנת שירותי משרד הפנים לתושבי המועצה במסגרת יום אחד בשבוע אחה"צ.

יום שני בין השעות 16:00 עד 19:00 במחלקת תחבורה - אצל דורית (08-9929119)

בחירות
מנכ"ל המועצה אחראי על קיום מערכות הבחירות למיניהן:
א. למוסדות המועצה ולועדים המקומיים בישובים, במועדים הנקבעים ע"י משרד הפנים.
ב. לרכז את הבחירות הכלליות לכנסת בתחומי המועצה.

מבנה אירגוני 

יחידות האגף

העסקת עובדים עם מוגבלות

מאגר יועצים - 2019

דו"ח ממונה על חופש המידע - 2018

תכנית שנתית

תקציבים שנתיים