חלק חשוב ומהותי ברפורמה הוא פתיחת מסלול מקוצר לקבלת רשיון עסק. בהתאם למסלול בעל העסק יוכל לפתוח את העסק גם ללא ביקורת מוקדמת בעסק, או לעבור ביקורת במועד יותר מאוחר במקביל לפתיחת העסק.

 • המסלול קבוע מראש– לא ניתן לבחירה

• כניסה למסלול המהיר– מצריכה עמידה בתנאי סף

• מי שלא עומד בתנאי הסף- עובר למסלול רגיל.

 

מסלול רגיל

 איך מגישים? מה צריך להביא?

 • טופס בקשה
 • תשלום אגרה
 • מסמכים -(חתומים בידי בעל מקצוע מוסמך): תרשים  סביבה ,מפה מצבית, תכנית עסק.
 • מסמכים נוספים, תלוי בעסק המבוקש -רשות הרישוי או נותן האישור רשאים לדרוש מפונה לצרף מסמכים נוספים הדרושים להם לצורך חוות הדעת, אם ראו צורך בכך, ובתנאי שאלו נקבעו במפרט אחיד.
  מידע ניתן למצוא באתר, או בדרישות הרשות

 

מה בודקים במשרד?

א. תקינות הבקשה והמסמכים המצורפים לה: תקינות מסמכי זיהוי (מסמכי חברה יפוי כח), תקינות האגרה מול הפריטים, תקינות הכתובת, תקינות התוכנית, מסמכים נלווים אם נדרשים ע"פ מפרט אחיד .

ב. בדיקת מסלול תצהיר לכבאות (ולנגישות).

ג. בדיקת תקינות תוכנית בדיקת הבקשה ע"י רשות הרישוי מסלול רגיל.

 

מה בודקים בשטח?

 • בדיקת תוכנית העסק בדיקת התאמתה למצוי בפועל בעסק.
 • התאמת כתובת.
 • התאמת פריטי רישוי בעסק למצוין בבקשה.
 • קיום דרישות ממפרט אחיד רשותי (במידה ורלוונטי).
 • אישורים לפי חיקוק אחר פעילות נוספת (לא מוסדר בחקיקה).
 • הצגה בפני העסק את מסלול הרישוי הצפוי.
 • הצגת דרישות נותני אישור צפויות.
 • בדיקת מטרדים סביבתיים כתוצאה מפעילות בעסק.
 • ביקורת תברואה (ע"פ הצורך).

אחרי קליטת הבקשה במערכת רישוי עסקים הבקשה מועברת לגורמי רישוי המתאימים לפי סוג העסק כגון: משטרה, כבאות, משרד הבריאות, משרד התמ"ת, משרד החקלאות, המשרד להגנת הסביבה ועוד.

 

מסלול היתר מזורז לעסקים

לפי סעיף 4 לחוק רישוי עסקים:

לא יעסוק אדם בעסק טעון רישוי אלא אם יש בידו רישיון היתר זמני או היתר מזורז.

בעל העסק יכול להגיש בקשה במסלול היתר מזורז, בתנאי שפורסם לסוג העסק המבוקש מפרט אחיד ויחול עליו ההליך הקבוע בחוק ובתקנות למסלול היתר מזורז.

 • היתר מזורז: רישיון הניתן לבעל העסק ,עוד בטרם קבלת אישור מנותני האישור.
 • היתר מזורז ניתן לתת רק לעסקים טעוני רישוי, הזכאים לכך על פי צו רישוי עסקים תשע"ג   2013
 • רשות מקומית חייבת להודיע לנותני האישור על מתן היתר המזורז לעסק.

 

לאילו עסקים מיועד המסלול המזורז?

 • המסלול בהיתר מזורז מיועד לעיסוקים אשר מקובל כי הם מהווים סיכון נמוך לציבור, תהליך הרישוי שלהם אינו מורכב (ראה פירוט העסקים בהמשך המסמך).

 

באילו מקרים לא ניתן להגיש בקשה למסלול היתר מזורז?

 1. במידה ולא קיים לעסק רישיון או היתר זמני.
 2. לעסק לא בוטל היתר מזורז בשלוש השנים שקדמו לבקשה.
 3. כנגד העסק מתנהל הליך פלילי או מינהלי לפי חוק רישוי עסקים.
 4. העסק או המבקש רישיון או מי שמנהל העסק הורשע בעבירה לפי חוק רישוי עסקים בשלוש השנים שקדמו לבקשה.
 5. הבקשה לרישיון אינה תואמת את חוק התכנון והבניה, תב"ע, היתר בניה ואין עבירות בניה.

 

חשוב: עסק אשר מתקיימים כנגדו הליכים מתוקף חוק התכנון והבניה או מתוקף חוק רישוי עסקים, לא יוכל לקבל רישוי במסלול המהיר.