שעות פעילות

שינוי יום קבלת קהל לשירותי מרשם האוכלוסין (משרד הפנים) באשכול:

קבלת קהל לשירותי מרשם האוכלוסין עובר מימי שני לימי שלישי ללא שינוי בשעות ובמקום החל מינואר 2023.

 

ימי קבלת קהל ושעות: ימי שלישי מהשעה 16:00 עד השעה 18:00 בבניין המועצה במזכירות.

טלפון לקבלת מידע 0543111026 – דורית מלול.

 

בקשות שניתן להגיש באמצעות המועצה:

הודעה על שינוי מען (כתובת) - שינוי כתובת לאשכול יאושר באמצעות הגשה דרך המועצה בלבד:

 • חובה לצרף להודעה את ספח תעודת הזהות המקורית.
 • שינוי מען לבני משפחה יעודכן בתנאי שיצורפו להודעה ספחי תעודות הזהות המקוריות שלהם (שהם בני 16 ומעלה). במידה ולא יצורפו ספחי תעודת זהות מקוריים, לא ישונה המען.
 • הודעה על שינוי מען של בגיר למען של ההורה או למען של אחר, יש לקבל את הסכמתו: בנוכחות אישית של ההורה/האחר, או בצירוף ייפוי כוח בכתב של ההורה/האחר, או במתן הסכמה בפני עורך דין ואישורו על לכך. בכל אחד מהמקרים יש להציג תעודת זהות של ההורה/האחר.
 • בהודעה על שינוי מען לקטינים להורים שאינם נשואים זה לזו או להורים פרודים, יש לצרף פסק דין המציין כי החזקה על הקטינים ניתנה להורה מגיש הבקשה, או לקבל את הסכמת ההורה השני בנוכחות אישית וחתימה על ההודעה בהצגת תעודת זהות.
 • שינוי מען לישובים קהילתיים, קיבוצים, מושבים יש להמציא אישור ממזכירות הישוב על המגורים בכתובת המבוקשת.
 • בשינוי מען לישובים קהילתיים ולמושבים לבית שאינו בבעלות, יש להציג חוזה שכירות מקורי שהעתקו יצורף להודעה.

 

הודעה על מתן שם פרטי לנולד/ נולדת - רישום נולד למי שנולד/ה בארץ בבית חולים ולא נרשם השם הפרטי בהודעת הלידה בבית חולים:

 • יש לצרף את הודעת הלידה שהתקבלה בבית חולים (האישור בו מופעים פרטי ההורים ומספר זהות הנולד).
 • יש לצרף ספחים מקוריים של תעודות הזהות של שני ההורים.
 • לא יינתן שירות במועצה במקרים הבאים: לידה מחוץ לבית חולים, רישום הכרה באבהות.

 

הודעה על שינוי מצב אישי (ללא שינוי שם משפחה) – נישואין, גירושין, התאלמנות:

 • חובה לצרף לבקשה תעודה ציבורית מאושרת ומאומתת כנדרש התומכת בבקשה.
 • חובה לצרף לבקשה ספח תעודת זהות מקורית ולהציג תעודת זהות.

 

תיעוד ממרשם אוכלוסין - תעודת לידה, תמצית רישום, תעודת פטירה:

חובה להציג תעודת זהות של המבקש ותעודת זהות של האדם אודותיו מבוקשת הבקשה.

 

ספח תעודת זהות במקום ספח אבוד/ גנוב מושחת:

 • חובה לצרף חלק עליון של תעודת זהות.

 

ספח תעודת זהות במקום ספח בלוי / שינוי בפרטים אישיים:

 • חובה לצרף ספח ישן, מסמכים מקוריים לאימות השינוי ולהציג תעודת זהות.

 

הודעה על כתובת למשלוח דואר / שינוי בכתובת למשלוח דואר -כתובת למשלוח דואר בנוסף לכתובת הרשומה במרשם.

 

בקשות שלא ניתן להגיש באמצעות המועצה:

 • תעודת זהות
 • דרכון

 

הבקשות נשלחות על ידי המועצה ללשכת מרשם האוכלוסין בבאר שבע. לאחר הטיפול בבקשות נשלחים הספחים החדשים באמצעות דואר ישראל.

באפשרותכם לקבל מידע מפורט ולהפיק מסמכים באזור האישי באתר רשות האוכלוסין וההגירה:

https://www.gov.il/he/departments/population_and_immigration_authority/govil-landing-page

 

קישורים חיצוניים