מדינת ישראל פועלת לקידום רפורמה בתחום רישוי עסקים, שמטרתה לשפר וליעל את הליכי רישוי העסקים ולהקל ככל הניתן על בעלי עסקים ועל המעוניינים לפתוח עסקים חדשים. זאת, תוך כדי הקפדה על המשך הפיקוח על העסקים על מנת להבטיח את מטרות חוק רישוי עסקים.

עיקרי הרפורמה:

גיבוש מפרט ארצי אחיד של גורמי הרישוי: מידע זמין ואחיד, ידוע מראש לבעלי העסקים, מקצר זמני תגובה של גורמי הרישוי.

יצירת מסלול ירוק (מזורז): מאפשר קבלת רשיון עסק, בחלק מהנושאים, במסלול מהיר. הפחתת העומס פעילות הרישוי על הרשויות המקומיות.

ייעול וקיצור הליכים ע"י קביעת גורם מנהלי מוסמך ומוגדר שאליו ניתן להגיש השגה / ערר על תנאי רישיון העסק. מענה לזמני תגובה ארוכים של נותני האישורים ושל רשויות הרישוי. ובמקביל  אמצעי אכיפה כנגד עסקים הפועלים ללא רישוי כנדרש.

אפשרות להוצאת סוגי עסקים מסויימים מחובת הרישוי, עיגון של סמכות ערר מנהלית, סמכות הטלת קנסות מנהליים לרשויות ולנותני האישור.

מעטפת מסמכים אחודה תגדיר ע"י נותני האישורים לגבי תכולת תוכניות ותרשימים, תעודות בדיקה, תצהירים ואישורים הנדרשים עבורם.

שקיפות ונגישות אשר במסגרתם מוקם אתר אינטרנט לרישוי עסקים, במסגרת ממשל זמין. האתר בין היתר יכיל:

  • דרישות מפרט הרישוי האחיד.
  • רשימת עיסוקים הרשאים לערוך רישוי מזורז ( מסלול ירוק).
  • מנגנון אינטראקטיבי לקבלת מידע מקדמי והצגת ממצאי ביקורות תקופתיות.
  • רשימת העסקים הפועלים בהתאם לרישיון עסק תקף.
  • שאלות נפוצות בתחום הרישוי, מסווגות ע"פ סוגי העסקים.

אתר משרד הפנים – רפורמה ברישוי עסקים

ניתן למצוא את המפרטים גם באתרי המשרדים / הגופים המתאימים