צור קשר

יהודה זנטי
מבקר המועצה וממונה על תלונות הציבור
08-9929122

 

תפקיד מבקר פנים במועצה אזורית

בהתאם לפקודת העיריות החלה גם על המועצות האזוריות, תפקידי המבקר הינם:

 1. לבדוק אם פעולות המועצה, לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה, תשכ”ה- 1965, נעשו כדין, בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
 2. לבדוק את פעולות עובדי המועצה.
 3. לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים במועצה מבטיחים קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
 4. לבקר את הנהלת חשבונות המועצה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי המועצה ושמירת רכושה והחזקתו מניחות את הדעת.
 5. לבקר, כאמור לעיל, גם את המועצה הדתית שבתחום המועצה וכן כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר המועצה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב או משתתפת במינוי הנהלתם. כפועל יוצא מכך, ישובים ועמותות שהרשות תומכת בתקציבם, נתונים אף הם לביקורת המבקר הפנימי.

סמכות הביקורת

על מנת לאפשר למבקר הרשות לבצע את תפקידו כיאות, מחייב החוק את כל מי שכפוף לסמכות הביקורת להמציא למבקר כל מסמך שידרוש, וכן לתת לו הסברים ומענה לשאלותיו בפרק הזמן שהמבקר יקבע. כמו כן, למבקר הרשות ישנה זכות גישה ישירה לכל המידע הממוחשב של הרשות המקומית.

דו"ח הביקורת הפנימית, הכולל את ממצאי הביקורת, מסקנות והמלצות מועבר לקבלת תגובת היחידה הנבדקת ועם השלמתו מועבר לראש המועצה ולועדת הביקורת ונידון במליאת המועצה.

לאחר הדיון במליאת המועצה, נמסר עותק למשרד הפנים ולמבקר המדינה.

ממועד זה הדוח גלוי לעיון הציבור.

הממונה על תלונות ציבור

מבקר הפנים של המועצה ממלא גם את תפקיד הממונה על תלונות הציבור וזאת לפי הוראות חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור), התשס”ח-2008.

הסמכויות והדרכים לברור התלונה

 1. לצורך בירור התלונות מוענקים בזה לממונה כל הסמכויות לבדיקה ולחקירה שיש לו בתוקף תפקידו כמבקר הרשות.
 2. הממונה רשאי לברר את התלונה בכל דרך שיראה לנכון והוא אינו קשור להוראה שבסדר דין או בדיני ראיות.
 3. הממונה יביא את התלונה לידיעת מי שהיא נוגעת אליו ויתן לו הזדמנות נאותה להשיב עליה, הממונה רשאי לדרוש כי התשובה על התלונה תינתן בתוך תקופה שיקבע.
 4. הממונה רשאי גם לשמוע את המתלונן, את מי שהתלונה נוגעת לו וכל אדם אחר, אם ראה בכך תועלת.

דרך הגשת התלונה

התלונה תוגש בכתב, או תלונה שהוגשה בעל פה ונרשמה מפי המתלונן ונחתמה על ידיו, ותוגש במישרין לממונה. התלונה תהיה חתומה ביד המתלונן ויצוינו בה שמו ומענו, תיאור העניין שעליו נסבה התלונה, המועד שבו אירע וכל פרט אחר הנוגע לעניין והעשוי לסייע לבירור יעיל של התלונה.

סודיות

הממונה על תלונות הציבור חייב לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה אליו עקב עבודתו, לא לעשות בה שימוש ולא לגלותה לאחר, אלא לשם ביצוע תפקידיו או תפקידו כמבקר המועצה, זולת אם הגילוי נדרש על פי כל דין.

דין וחשבון שנתי

 1. הממונה יגיש למועצה, אחת לשנה, דין וחשבון על פעולותיו.
 2. משהוגש דין וחשבון כאמור בסעיף קטן (1), הוא יהיה פתוח לעיון.

דוחות המבקר