1
2
3
4
5
6
7
8

פרטי העסק

 

כתובת

דרכי התקשרות

 

ישות משפטית של העסק

בבעלות יחיד

בבעלות יחיד

רשם השותפויות/רשם החברות/רשם העמותות

 

חלק זה מיועד לתאגידים

לתאגידים

מאושרים ע``י רואה חשבון של התאגיד

עד חודש לפני המועד האחרון להגשת ההצעות

אישור חתום בידי עו"ד

מורשה חתימה 1

מורשה חתימה 2

מורשה חתימה 3

 

 

 

תחום עיסוק

עבודות קבלניות

הערות: א. קבלנים שעיסוקם הדברה, רעלים טיפול בבריכות שחייה, לרבות עיסוקים בהם נוצרת פסולת רעילה כתוצאה מעבודה , יחויבו להיות בעלי היתר עפ``י חוק החומרים המסוכנים התשנ``ג – 1993 לרבות התיקונים והתוספות לו )התשנ``ז, התשס``ה ( ב. קבלן העוסק באספקה, התקנה ואחזקה מתקנים להם נדרש תו תקן ישראלי או אירופאי שאושר ע``י מכון התקנים הישראלי, יצרף אישור רלוונטי לכל אחד מהעיסוקים הנדרשים להם תו כאמור לעיל.

הערות: א. קבלנים שעיסוקם הדברה, רעלים טיפול בבריכות שחייה, לרבות עיסוקים בהם נוצרת פסולת רעילה כתוצאה מעבודה , יחויבו להיות בעלי היתר עפ``י חוק החומרים המסוכנים התשנ``ג – 1993 לרבות התיקונים והתוספות לו )התשנ``ז, התשס``ה ( ב. קבלן העוסק באספקה, התקנה ואחזקה מתקנים להם נדרש תו תקן ישראלי או אירופאי שאושר ע``י מכון התקנים הישראלי, יצרף אישור רלוונטי לכל אחד מהעיסוקים הנדרשים להם תו כאמור לעיל.

אספקת טובין

 

חלק זה מיועד לקבלנים בעבודות בינוי ופיתוח. נא לבחור את הסמל המתאים לפי חוק רישום קבלנים

קבוצת סיווג א`

רשום את הסיווג הכספי וציין עבור איזה סמל (במידה וסימנת כמה)

קבוצת סיווג ב`

רשום את הסיווג הכספי וציין עבור איזה סמל (במידה וסימנת כמה)

קבוצת סיווג ג`

רשום את הסיווג הכספי וציין עבור איזה סמל (במידה וסימנת כמה)

מסמכים נדרשים - הפונה מתבקש לצרף את האישורים הרשומים מטה. צירוף כל האישורים מהווה תנאי סף לאישור הספק

הצהרות המציע וחתימה

תנאי הסף להצעת הבקשה (חובה) שדה חובה

תנאי הסף להצעת הבקשה: 1. הנני בעל רישיון עסק בתוקף עפ``י כל דין בתחום העיסוק לנושאים הרלוונטיים שצוינו על ידי בטבלת העיסוקים המצ``ב, המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי הבקשה. 2. ברשותי אישור תקף לניהול חשבונות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) תשל``ו 1976. 3. הנני עוסק מורשה לצורכי מע``מ. 4. הנני בעל ניסיון מוכח של 2 (שתי) שנים לפחות במהלך 5 (חמש) השנים האחרונות בביצוע עבודות או הספקת טובין או שירותים בנושאים הרלוונטיים שציינתי לעיל. 5. הנני רשום בפנקס הקבלנים בהתאם לרשימת הנושאים שציינתי בסעיף 1 לעיל (במידה ורישום שכזה קיים). 6. הנני עומד בתנאים הקבועים בסעיף (2) ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל``ו – 1976. 7. להוכחת עמידתי בתנאי הסף הנני מצרף אל טופס הרישום את המסמכים כמפורט בסעיף ח` לשאלון פרטי העסק.

תנאי הסף להצעת הבקשה: 1. הנני בעל רישיון עסק בתוקף עפ``י כל דין בתחום העיסוק לנושאים הרלוונטיים שצוינו על ידי בטבלת העיסוקים המצ``ב, המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי הבקשה. 2. ברשותי אישור תקף לניהול חשבונות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) תשל``ו 1976. 3. הנני עוסק מורשה לצורכי מע``מ. 4. הנני בעל ניסיון מוכח של 2 (שתי) שנים לפחות במהלך 5 (חמש) השנים האחרונות בביצוע עבודות או הספקת טובין או שירותים בנושאים הרלוונטיים שציינתי לעיל. 5. הנני רשום בפנקס הקבלנים בהתאם לרשימת הנושאים שציינתי בסעיף 1 לעיל (במידה ורישום שכזה קיים). 6. הנני עומד בתנאים הקבועים בסעיף (2) ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל``ו – 1976. 7. להוכחת עמידתי בתנאי הסף הנני מצרף אל טופס הרישום את המסמכים כמפורט בסעיף ח` לשאלון פרטי העסק.

Browser not supported

חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע

אני מסכים לתנאי השימוש והפרטיות (חובה) שדה חובה