1
2
3
4
5
6
7
8

ישות משפטית של העסק והשתייכות

רשם השותפויות/רשם החברות/רשם העמותות

ארגון/התאחדות

פרטי סיווג היועץ, וסיווג לפי נש``מ

סוג הייעוץ (חובה) שדה חובה

התמחות

סיווג לפי נש"ם

מסמכים נדרשים - תנאי סף לאישור היועץ

עבור אדריכלים, מתכננים, שמאים ומהנדסים

רישיון

יש להקיש ספרות בלבד ללא רווחים / מקפים

אישורים והמלצות

המלצות - בתחומי הפעילות העיקרית של המבקש (לפחות 3 המלצות משלוש השנים האחרונות) מטעם אנשים/רשויות/גופים/מוסדות/תאגידים שהמציע סיפק להם ב 3 השנים שקדמו להגשת המועמדות ייעוץ / שירותים בתחום התמחותו

 

חלק זה מיועד לתאגידים

מאושרים ע"י רואה חשבון של התאגיד

עד חודש לפני המועד האחרון להגשת ההצעות

אישור חתום בידי עו"ד

מורשה חתימה 1

יש להקיש ספרות בלבד ללא רווחים / מקפים

מורשה חתימה 2

יש להקיש ספרות בלבד ללא רווחים / מקפים

מורשה חתימה 3

יש להקיש ספרות בלבד ללא רווחים / מקפים

 

הצהרות המציע וחתימה


הערות חשובות:
אנא הקפידו למלא את המסמך כנדרש והקפידו על צירוף כלל המסמכים הנדרשים על מנת שהבקשה תטופל בזריזות וביעילות. בחתימתך, אתה מודע לעובדה כי מועצה אזורית אשכול מחויבת לפרסם את רשימת ההתקשרויות שלה עם יועציה ומתכנניה, אחת לשנה באתר האינטרנט של המועצה. בחתימתך אתה מצהיר כי אין ניגוד עניינים הידוע לך בינך ובין מי מעובדי המועצה האזורית אשכול.

להערות ופרטים נוספים: 050-2862176, מתן שטרית ע' גזברית המועצה 

Browser not supported

אנא אשר/י את הנתונים בחתימת ידך חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע

 

יש להקיש ספרות בלבד ללא רווחים / מקפים

יש להקיש ספרות בלבד ללא רווחים / מקפים

יש להקיש ספרות בלבד ללא רווחים / מקפים

נא לצרף קורות חיים רלוונטיים

אני מסכים לתנאי השימוש והפרטיות (חובה) שדה חובה