מספר במטרים

  • אני מצהיר בזאת כי כל הנתונים שמסרתי בטופס זה נכונים. 
  • אני מבקש לפטור אותי מארנונה בגין הנכס שבנדון נוכח היותי חייל בשירות סדיר.

נא לוודא העלאת תמונה ברורה וקריאה

Browser not supported

נא לחתום באמצעות העכבר