1
פרטים אישיים
2
השכלה
3
ניסיון תעסוקתי
4
מידע נוסף וצירוף מסמכים

טופס הגשת המועמדות מנוסח בלשון זכר אך פונה לגברים ונשים כאחד 

מכרז * שדה חובה

פרטים אישיים

ישוב, רחוב ומספר בית

שפות

שפת אם / במידה טובה מאוד / טובה / חלקית

עברית * שדה חובה
קריאהכתיבהדיבור

אנגלית * שדה חובה
קריאהכתיבהדיבור

ערבית * שדה חובה
קריאהכתיבהדיבור

נא לפרט מידת שליטה בשפות נוספות

השכלה

יסודית * שדה חובה
שם המוסדשם ישוב המוסדמספר שנות לימודשנת סיום מקצוע עיקריתואר/תעודה

תיכונית * שדה חובה
שם המוסדשם ישוב המוסדמספר שנות לימודשנת סיום מקצוע עיקריתואר/תעודה

גבוהה * שדה חובה
שם המוסדשם ישוב המוסדמספר שנות לימודשנת סיום מקצוע עיקריתואר/תעודה

נא לפרט במידה ויש

קורסים והשתלמויות * שדה חובה
שם הקורס / השתלמותתאריך התחלהתאריך סיום שם מוסד לימדי תעודת גמר

ניסיון תעסוקתי רלוונטי * שדה חובה
שם המעסיקתאריך התחלהתאריך סיום תפקיד דרגה סיבת הפסקת עבודה

ממליצים * שדה חובה
שם משפחה שם פרטיתפקיד / מקצוע כתובת מס' טלפון

ציונים לשבח / פרסי עידוד מיוחדים / הצטיינות וכד'

קרובי משפחה שעובדים ברשות * שדה חובה
שם משפחהשם פרטימס' ת.ז. יחס קרבהאגף/מחלקהתפקיד

שיוויון הזדמנויות

הרשות מקנה עדיפות לזכאים לכך על פי דין, כדי לקדם את עקרונות הייצוג ההולם ושוויון ההזדמנויות בעבודה. אם את/ה נמנים עם אחת הקבוצות הבאות סמנ/י במקום המתאים:

במידה והינך בעל מוגבלות אנא פרט אילו התאמות נגישות נדרשות לצורך מילוי תפקידך. באם הינך סבור כי קיים טעם אחר בגינו אתה זכאי לעדיפות על פי דין ציין איזה.

אני מגיש/ה בזאת את מועמדותי למכרז הנ״ל ומצהיר/ה שכל הפרטים שמילאתי בטופס נכונים.

מודגש כי רק מי שעומד/ת בכל תנאי הסף תישקל מועמדותו/ה לתפקיד שבמכרז. 

Browser not supported

יש לחתום באמצעות העכבר