1
פרטים אישיים
2
השכלה
3
ניסיון תעסוקתי
4
מידע נוסף וצירוף מסמכים

טופס הגשת המועמדות מנוסח בלשון זכר אך פונה לגברים ונשים כאחד 

מכרז (חובה) שדה חובה

פרטים אישיים

ישוב, רחוב ומספר בית

שפות

שפת אם / במידה טובה מאוד / טובה / חלקית

עברית (חובה) שדה חובה
קריאהכתיבהדיבור

אנגלית (חובה) שדה חובה
קריאהכתיבהדיבור

ערבית (חובה) שדה חובה
קריאהכתיבהדיבור

נא לפרט מידת שליטה בשפות נוספות

השכלה

יסודית (חובה) שדה חובה
שם המוסדשם ישוב המוסדמספר שנות לימודשנת סיום מקצוע עיקריתואר/תעודה

תיכונית (חובה) שדה חובה
שם המוסדשם ישוב המוסדמספר שנות לימודשנת סיום מקצוע עיקריתואר/תעודה

גבוהה (חובה) שדה חובה
שם המוסדשם ישוב המוסדמספר שנות לימודשנת סיום מקצוע עיקריתואר/תעודה

נא לפרט במידה ויש

קורסים והשתלמויות (חובה) שדה חובה
שם הקורס / השתלמותתאריך התחלהתאריך סיום שם מוסד לימדי תעודת גמר

הכשרות מקצועיות רלוונטיות לתפקיד המוגש במכרז

ניסיון תעסוקתי רלוונטי (חובה) שדה חובה
שם המעסיקתאריך התחלהתאריך סיום תפקיד דרגה סיבת הפסקת עבודה

ממליצים (חובה) שדה חובה
שם משפחה שם פרטיתפקיד / מקצוע כתובת מס' טלפון

ציונים לשבח / פרסי עידוד מיוחדים / הצטיינות וכד'

קרובי משפחה שעובדים ברשות (חובה) שדה חובה
שם משפחהשם פרטימס' ת.ז. יחס קרבהאגף/מחלקהתפקיד

בן/בת זוג, הורה, בן/בת ובני זוגם, אח/אחות וילדיהם, גיס/גיסה, דוד/דודה, חותן/חותנת, חם/חמות, חתן/כלה, נכד/נכדה לרבות חורג או מאומץ (אם יש יותר משני קרובי משפחה שעובדים ברשות, יש לפרט זאת בסוף הטבלה)

שיוויון הזדמנויות

הרשות מקנה עדיפות לזכאים לכך על פי דין, כדי לקדם את עקרונות הייצוג ההולם ושוויון ההזדמנויות בעבודה. אם את/ה נמנים עם אחת הקבוצות הבאות סמנ/י במקום המתאים:

הרשות מקנה עדיפות לזכאים לכך על פי דין, כדי לקדם את עקרונות הייצוג ההולם ושוויון ההזדמנויות בעבודה. אם את/ה נמנים עם אחת הקבוצות הבאות סמנ/י במקום המתאים:

במידה והינך בעל מוגבלות אנא פרט אילו התאמות נגישות נדרשות לצורך מילוי תפקידך. באם הינך סבור כי קיים טעם אחר בגינו אתה זכאי לעדיפות על פי דין ציין איזה.

אני מגיש/ה בזאת את מועמדותי למכרז הנ״ל ומצהיר/ה שכל הפרטים שמילאתי בטופס נכונים.

מודגש כי רק מי שעומד/ת בכל תנאי הסף תישקל מועמדותו/ה לתפקיד שבמכרז. 

Browser not supported

יש לחתום באמצעות העכבר