קריטריונים וטופס לקבלת מלגת ספורטאי מצטיין לשנת פעילות תשפ"ב
 
1. תנאי סף לקבלת מלגה:
 • תושב קבע במועצה אזורית אשכול מעל שנה
 • ספורטאי / מועמד אשר משתתף בתחרויות בינלאומיות / ארציות / אזוריות (או עפ"י פוטנציאל הספורטאי ו/או הסיכוי לייצוג ברמה המחוזית / ארצית / בינלאומית)
 • ספורטאי שהגיש בקשה על גבי טופס "בקשת מלגה לספורטאי מצטיין"
2. קריטריונים להגשת בקשה :
 • ילדים ונערים בגילאי ז- יב'
 • ספורטאים בוגרים המשתתפים בתחרויות בינלאומיות.
 • ותק פעילות בענף מסוים ו/או במחלקת החוגים והספורט במרכז הקהילתי.
 • המלצה מקצועית - המלצה של מאמן או רכז ענף
 • מצב כלכלי ירוד של הספורטאי ו/או משפחתו – עפ"י החלטת צוותית
 • משפחת הספורטאי מטופלת ע"י שירותי הרווחה (מספר אחים / סוציואקונומי/ מקרה חריג כלשהו במשפחה).
הוועדה הבוחנת מורכבת - מנציג ציבור, מנהלת הספורט, מנהלת מרכז קהילתי, חבר הנהלה בעמותה לקידום הספורט באשכול.
 
קריטריונים נוספים אשר ילקחו בחשבון בבחינת הוועדה בהתאם לצורך / תעדוף :
 1. גיל - העדפה לצעירים על פני בוגרים בעלי משכורת.
 2. ראיון אישי – התרשמות מראיון אישי עם הספורטאי / עם הוריו.
 3. מצב בלימודים – בחינת קשר למצב לימודי (במידה ויש פגיעה לימודית עקב ההשקעה בספורט)
 4. תמיכה יחידה או בנוסף - האם קיבל סיוע מגורמים נוספים (רווחה / איגודים / משרד הספורט וכו')
 5. מצב כלכלי יבחן במידה ומספר הפונים גבוה מהסכום המוקצב לתמיכות.
 6. תרומה לתמורה – מלגת ספורטאי בגין תרומה לקהילה - עפ"י החלטת צוותית.
הערות נוספות:
ספורטאי יהיה זכאי לקבל תמיכה פעם אחת בלבד לשנת הפעילות. גובה התמיכה עד 5,000 ₪
 
תאריך אחרון להגשת בקשה – 10.04.22
 
אין בקבלת תמיכה בשנת הפעילות הנוכחית, התחייבות לקבלת תמיכה בשנת הפעילות הבאה!
 

מין (חובה) שדה חובה

פרוט הישגים בולטים של המועמד בענף עיסוקו בשלוש השנים האחרונות.

ראויים לציון בהם השתתף המועמד בענף עיסוקו בשלושת השנים האחרונות.

האם קיבלת בעבר מלגה (חובה) שדה חובה

 
במעמד הגשת הבקשה למלגה יש לצרף לבקשה את המסמכים הבאים :
 1. צילום ת.ז. של מגיש הבקשה (במקרה שמגיש הבקשה הינו מתחת לגיל 16 יש לצרף ספח ת.ז. שבו רשום מגיש הבקשה)
 2. אישורים על הישגים מקצועיים אותם ציין מגיש הבקשה בטופס הבקשה.
 3. המלצה של גורם מקצועי מאיגוד הספורט בו עוסק מגיש הבקשה.
בענפים בהם מגיש הבקשה עוסק בתחום ספורט קבוצתי יש לצרף את המלצת מאמן הנבחרת הלאומית לו משתייך מגיש הבקשה.
 
 • בקשה שלא תוגש באופן מלא ע"פ דרישות אלו, לא תיבחן על ידי וועדת המלגות.
 • מקבלי מלגה בגילאי 18 + יקיימו מפגש/ים העשרה עם תושבי אשכול בו יספרו על הדרך להצלחה ועל ההישגים כמודל לחיקוי לדורות הבאים – בתאום ובהסכמה של מקבל המלגה.
 • ידוע לי שזכאותי למלגה מותנית באמיתות הפרטים שנמסרו על ידי ואני מצהיר כי הפרטים שנמסרו על ידי נכונים.

 
** תשובות לספורטאים ינתנו עד לתאריך 30/8/2022 **
Browser not supported