דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי 13/2021 - לתכנון, הקמה והפעלת פרויקט טיפול בפסולת אורגנית באתר דיה

אין מניעה שרכישת המסמכים תתבצע ע"י חברת אם של המציע, כל עוד המציע עצמו יעמוד בתנאי הסף.

לתשומת לב המשתתפים במכרז, מפגש מציעים הינו חובה ויתקיים ב -23.6.21 בשעה 10:00 במשרדי המועצה.

מובהר כי הנציג מטעם משתתף יכול להיות מטעם חברת אם או חברה קשורה של המציע.