אנשי קשר

 • מרדכי גור
 • מנהל הבחירות
 • 050-6204430
 • אבי יפרח
 • סגן מנהל הבחירות
 • 050-6247718
 • מרדכי גור
  מנהל הבחירות
 • 050-6204430
 • אבי יפרח
  סגן מנהל הבחירות
 • 050-6247718

מודעה בדבר פניות הציבור - 30.10-2018

הדרכות בנושא מילוי חוברות למועמדים - באולם הישיבות

ביום שישי ה- 21/9/2018 בין השעות 10:00-11:00

ביום שלישי ה- 25/9/2018 בין השעות 17:00-18:00

תינתן הדרכה מסודרת למעוניינים ע"י מנהל הבחירות באולם הישיבות במועצה.

הדרכה מסודרת בנושא הגשת מועמדות למניעת ליקויים ושגיאות

בהגשת החוברות לאישור מנהל הבחירות.

הדרכה כוללת מצגת ודף הסבר לגבי מילוי החוברת.

הגשת מועמדות לתפקיד מזכירי ועדות קלפי בבחירות למועצה אזורית אשכול

תאריך: 2/8/2018

 

מועצה אזורית אשכול

הגשת מועמדות לתפקיד מזכירי ועדות קלפי בבחירות למועצה אזורית אשכול

דרושים מועמדים לתפקיד מזכירי ועדות קלפי בבחירות שתיערכנה ביום ג', כ"א בחשון תשע"ט, 30 באוקטובר 2018

 

 

תיאור התפקיד: מזכיר ועדת הקלפי אמון על ניהולה התקין של עבודת ועדת הקלפי ביום הבחירות, לשם כך ולצורך מילוי תפקידו כנדרש, עליו להיות בקיא בהנחיות ובנהלים לקיום הבחירות החל מפתיחת הקלפי, תהליך ההצבעה , ניהול פרוטוקול הועדה, יעוץ לוועדת הקלפי, סגירת הקלפי והעברת תוצאות ההצבעה וחומרי ההצבעה למנהל הבחירות.

 

 

דרישות:

– יסודיות ודיוק בפרטים

– ידיעת השפה העברית

– יכולת ארגון ותפעול

– עמידה בתנאי לחץ ועומס

– ניידות

– יתרון לעובדי מדינה ולבעלי ניסיון קודם כמזכירי ועדות קלפי

– רצויה ידיעת השפה הערבית

 

הליך המיון:

– ראיון קצר בעל פה

– ביצוע לומדה למזכיר ועדת קלפי ומעבר המבחן בציון עובר

– השתתפות בהדרכה פרונטלית ועמידה במבחן מסכם בסיומה

 

דגשים נוספים:

– כשיר לכהן כמזכיר ועדת קלפי רק מי שמלאו לו 17 שנה.

– על המועמד להצהיר כי אינו מועמד או חבר מפלגה או ברשימה מקומית ב – 5 שנים האחרונות.

– על המועמד להצהיר כי אינו פעיל וכי לא חתם כמגיש רשימה או הצעת מועמד בבחירות אלה.

– על המועמד להצהיר כי אינו קרוב משפחה של מנהל הבחירות באותה רשות.

– על המועמד להצהיר כי אינו קרוב משפחה של חבר מועצה, של מועמד בבחירות, של נציג או בעל תפקיד מטעם מועמד או רשימת מועמדים, או -של מי שהביע כוונה להיות אחד מאלה.

– לא יועסק מועמד שהינו עובד במועצה אזורית אשכול.

– לא כל המסיימים בהצלחה את הליך ההכשרה ישובצו לתפקיד מזכירים.

– מנהל הבחירות אינו מתחייב לראיין את כל מי שיגיש מועמדות ואינו מתחייב להעסיק את כל מי שיעבור את הליך המיון.

 

מנהל הבחירות שומר לעצמו את הזכות לקבוע את השיבוץ הסופי של המועמדים על פי צורכי הבחירות.

– התחייבות לעבודה ביום הבחירות משעת פתיחת הקלפיות ועד לסיום הליכי הספירה ומסירת החומרים

– שכר העבודה למזכיר קלפי הינו 1970 ₪ (ברוטו). שכר העבודה ישולם רק לאחר יום הבחירות, והוא מותנה בקבלת כתב מינוי ובביצוע התפקיד בהצלחה. לא ישולם כל תשלום למי שלא שובץ לעבודה. לצורך תשלום השכר, על המועמד להביא עמו לראיון צילום של ת.ז וצילום של המחאה או מסמך אישור ניהול חשבון בנק.

– אי הופעה לראיון שנקבע ייחשב לוויתור / הסרת מועמדות לתפקיד.

– הגשת מועמדות תתבצע ע"י טפסים המצויים באתר המועצה באמצעות מייל: batsheva@erc.org.il

לפרטים נוספים ניתן לפנות למזכירות המועצה בימים א' – ג' ויום ה' בין משעה 10:00 ועד 14:00 במס' 08/9929103

– פרטים נוספים אודות התפקיד מופיעים באתר המועצה אזורית אשכול eshkol.infoובאתר משרד הפנים.

– ניתן להגיש מועמדות עד ליום חמישי ה – 16/8/2018 בשעה 12:00.

 

*המודעה מנוסחת בלשון זכר אך מיועדת לשני המינים.

 

בכבוד רב,

מרדכי גור

מנהל הבחירות אשכול 

 

טופס הגשת מועמדות למזכיר קלפי 

 

 

רשימת ועדת הבחירת

 • חזי יהב
 • יו"ר ועדת הבחירות
 • 054-7915754
 • אפרים פרלמוטר
 • חבר ועדת בחירות
 • 054-4614213
 • נאוה שלם
 • חברה ועדת בחירות
 • 052-3964270
 • חזי יהב
  יו"ר ועדת הבחירות
 • 054-7915754
 • אפרים פרלמוטר
  חבר ועדת בחירות
 • 054-4614213
 • נאוה שלם
  חברה ועדת בחירות
 • 052-3964270

מידע כללי

הודעה על הצגת רשימות סיווג התושבים לעיון הציבור

לפי סעיף 90א(4) לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958

 

בהתאם לסעיף 90א(4) לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח – 1958 (להלן – הצו), הריני להודיע בזאת על הנחת רשימות סיווג התושבים של כלל היישובים במועצה האזורית אשכול שיש בהם אגודה שיתופית להתיישבות חקלאית, לעיון הציבור.

 

רשימת התושבים של כל יישוב כוללת כל אדם שיום הולדתו ה-17 חל לא יאוחר מיום הבחירות והיה רשום הוא ומענו ביום 3.6.2018 במרשם האוכלוסין כתושב היישוב השיתופי, שנת לידתו ומספר זהותו במרשם האוכלוסין.

 

בהתאם לסמכות לפי סעיף 90א לצו, בחנה ועדת הבחירות של המועצה את רשימות התושבים, וקבעה לגבי כל תושב שנכלל ברשימות אם הוא חבר או אינו חבר באגודה השיתופית להתיישבות החקלאית של היישוב הרלוונטי.

 

כל אדם רשאי לעיין ברשימות התושבים עד ליום 15.7.18 במקומות ובמועדים כלהלן:

 

רשימות התושבים של כלל היישובים שיש בהם אגודה שיתופית להתיישבות חקלאית במועצה יהיו פתוחים לעיון הציבור במשרדי המועצה אזורית אשכול בימים א' – ה' בשעות 09:00 עד 15:00 ובמזכירויות הישובים בימי א' – ה' בשעות פעילות מזכירות הישוב

בהתאם לסעיף 90ב(א) לצו, כל אדם רשאי להגיש לוועדת הבחירות של המועצה ערר מנומק, בכתב, על יסוד אחת מן הטענות הבאות:

 

 1. שהוא או זולתו סומן ברשימה כחבר אגודה שיתופית להתיישבות חקלאית
 2. שהוא או זולתו לא סומן ברשימה כחבר אגודה שיתופית להתיישבות חקלאית

 

הערר יוגש בטופס "הגשת ערר" המצוי במקום הצגת הרשימות לעיון.

ערר על החלטת ועדת הבחירות ניתן להגיש לא יאוחר מיום 15.7.2018 למשרדי ועדת הבחירות במשרדי מזכירות המועצה

במידה והערר מוגש נגד אדם אחר, יש להמציא לוועדת הבחירות שני עותקים מכתב הערר.

הכרעה בעררים תינתן על ידי ועדת הבחירות לא יאוחר מיום 22.7.2018

בהתאם לסעיף 90א(4) לצו, להלן יפורטו הוראות סעיף 90ב לצו בעניין הגשת עררים ועתירות:

 

(א) כל אדם רשאי, לא יאוחר מהיום ה-108 שלפני יום הבחירות, להגיש לוועדת הבחירות ערר מנומק, בכתב, על כך שהוא או זולתו נרשם, שלא כדין, ברשימה כחבר אגודה שיתופית או כמי שאינו חבר אגודה שיתופית.

(ב) ועדת הבחירות תדון בעררים, ובלבד שחבר ועדת בחירות לא ידון בעררים הנוגעים לרשימה של היישוב שבו הוא מתגורר, תנהל פרוטוקול מישיבותיה ותכריע בהם לא יאוחר מהיום ה-101 שלפני יום הבחירות; לצורך קבלת הכרעה כאמור, רשאית הועדה לגבות עדויות ולעיין במסמכים כפי שייראה לה.

(ג) סברה ועדת הבחירות כי ניתן לקבל ערר של אדם לגבי הרישום שלו בלי להיזקק לשמיעת טענותיו, תודיע לעורר שקיבלה את עררו; בכל מקרה אחר תזמין הוועדה את העורר לדיון בערר, ואם נגע הערר לזולת – תזמין גם אותו.

(ד) הגיש אדם ערר הנוגע לאדם אחר, ימציא לוועדת הבחירות העתק נוסף מכתב הערר וועדת הבחירות תמציא העתק זה לאותו אדם, יחד עם ההזמנה לדיון.

(ה) הזמנה לדיון כאמור בסעיפים קטנים (ג) ו-(ד), תימסר במסירה אישית או תישלח בדואר רשום עם אישור מסירה; כל בעל דין שהוזמן לדיון בערר, זכאי לטעון לפני ועדת הבחירות בעצמו או על ידי בא-כוחו.

(ו) קיבלה ועדת הבחירות החלטה בערר שלא בפני בעל דין או בא-כוחו, תודיע את החלטתה בכתב לעורר, ואם נגע הערר לזולת – גם לו, לא יאוחר מהיום ה-97 שלפני יום הבחירות; לא מסרה ועדת הבחירות הודעה כאמור על החלטתה, רואים ערר זה כערר שהוחלט לדחותו וכאילו נמסרה לעורר הודעה על הדחיה ביום ה-97 שלפני יום הבחירות.

(ז) מי שהגיש ערר, ואם הערר נגע לאחר – גם האחר, רשאי לעתור על החלטת ועדת הבחירות לפי סעיף קטן (ו), לבית משפט לעניינים מינהליים; על עתירה כאמור יחולו הוראות סעיף 8 לפקודה.

(ח) ועדת הבחירות תתקן את הרשימה לפי ההכרעות בעררים ובעתירות לפי סעיף זה."

 

04.07.2018

חזי יהב

יו"ר ועדת הבחירות

מועצה אזורית אשכול