הגשת בקשות לרישוי עסק:

– מפגש ראשון להנחיה בתאום מראש
– אגרת רישוי עסקים: 320 ש"ח.
חוק רישוי עסקים התשכ"ח 1968 מחייב קבלת רישיון לכל עסק. העסקים הטעונים רישיון מחולקים ל-10 קבוצות עיקריות:
1. בריאות רוקחות קוסמטיקה
2. דלק ואנרגיה
3. חקלאות ובעלי חיים
4. מזון
5. מים ופסולת
6. מסחר ושונות
7. עינוג ציבורי נופש וספורט
8. רכב ותעבורה
9. שרותי שמירה ואבטחה
10. תעשיה מלאכה כימיה ומחצבים
רישיון העסק ניתן רק לאחר שאושר על ידי הרשויות המפורטות מטה לפי שייכות העסק כאשר יש חובה לקבל אישור של ועדת בניין ערים "שמעונים" וכיבוי אש.
– משרד הבריאות: מחולק לבריאות הסביבה ושרות המזון
– המשרד להגנת הסביבה
– משרד העבודה
– משרד החקלאות ופיתוח הכפר
– משטרה
– משרד התחבורה
– משרד החינוך, התרבות והספורט
– הרשות המקומית

 

תהליך קבלת הרישיון

אדם חברה המתכננים להקים עסק, עליהם להגיש למחלקת רישוי עסקים ברשות בקשה לקבלת רישיון עסק. לטופס הבקשה יש לצרף:

 

– תכנית העסק בדומה לתכנית המוגשת לועדת בניין ערים.

– תוכנית מערכות מים וביוב, מיזוג אויר, אוורור, תכנית פריסת הציוד בעסק

– שאלון של המשרד להגנתהסביבה

– מסמכים נוספים ע"פ העניין / סוג בעסק

בעת הגשת הבקשה יש לשלם אגרת רישוי ע"פ הנחיות משרד הפנים המתעדכנת מעת לעת. אגרת הרישוי הינה גם תשלום עבר רישיון העסק. לאחר שהוגשו בקשת הרישיון ותכניות העסק, רשות הרישוי המקומית תעביר את טופס בקשת הרישיון ותכניות העסק לאישור גורמי הרישוי ע"פ העניין. למעט המשטרה. ע"פ הנחיות המשטרה על בעל העסק להגיע עם הבקשה למשטרת אופקים.

 

לאחר שהבקשה אושרה על ידי כל הגורמים בנוגעים בדבר ונקבעו התנאים לעסק. רשות הרישוי המקומית ינתן לבעל העסק רישיון.

 

תוקף הרישיון משנה ועד לחמש עשרה שנה והכל לפי סוג העסק ותנאיו. במידה והתחלפו בעלי העסק, נוספו מבנים חדשים או חלו שינויים במערך תפעול העסק יש צורך להגיש בקשה מחדש לקבלת רישיון עסק.

 

הנגשה

לבעלי העסק שלום,

 

במסגרת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, נדרשים בתי העסק להיות נגישים גם עבור אנשים עם צרכים מיוחדים. על מנת להנחות אתכם בתהליך ההנגשה, יערכו ביקורים בשבועות הקרובים על ידי יועצת הנגישות מטעם המועצה. אודה לשיתוף פעולה מצדכם.

 

בשמת גלין,

רישוי עסקים

אגף תברואה ואיכות סביבה.