אנשי קשר

מידע כללי

האגף לתברואה ואיכות סביבה במועצה הוקם על מנת לקדם את נושאי איכות הסביבה במועצה ומבטא את רצון תושבי המועצה לסביבת חיים טובה יותר, סביבת חיים איכותית ומקימת. איך נגיע למימוש שאיפה זו?

שתוף פעולה במועצה בין היחידות השונות, עם גופים וארגונים מחוץ למועצה ובעיקר עם התושבים. זה הכלל הראשון המחייב אותנו כ'מועצה מקימת' הרואה את איכות הסביבה לאורך זמן כרכיב מהותי.

קידום מימוש תוכנית האב לפסולת על חלקיה והיבטיה השונים. השתלבות ע"פ הנחיות המדינה לנושא הפרדה במקור של האשפה הביתית, קידום והשלמת פתרון הקצה המועצתי באתר דיה, השלמת תוכנית האב לפסולת החקלאית והתאמת פתרונות לפעילות העסקית – מסחרית ותירותית המתקימת אצלנו.

מחזור הינו חלק מכך. עד להשלמת התוכניות וקביעת הפתרונות המלאים והשלמים אנו מעבירים למחזור יותר ויותר חומרים. הוספנו את הקרטון, החל איסוף נילון חממות ופלסטיק קשיח ונוסיף עוד ככל שימצאו גופים מאושרים לקליטתם. המטרה לצמצם את הכמות המופנית להטמנה באתר דיה, היעד להגיע ל – 20% בלבד מכמות האשפה במועצה !

מרכזי מחזור בשיתוף עם הישובים וע"פ תוכנית האב נרכז את פעילות המחזור כך שלתושבים הממחזרים יהא נוח ונעים להגיע למרכזים.

נקיון המועצה במקביל להתיחסות לעתיד יש לטפל גם במפגעי העבר, פינוי או פתרונות אחרים למפגעים קיימים. וכן אי יצירת מפגעים חדשים. חלק יהיה ע"י 'מבצעי נקיון' נקודתיים, לחלק ידרש גם תקציב לפינוי או טיפול. אנו נפנה גם לגופים חוץ מועצתיים להשתתפות וחלק יהיו במסגרת העבודה השוטפת כמו פינוי ערמות ניילון חממות שניתן להעבירן למחזור.

'הדברה ירוקה' המטרה לצמצם את השימוש בחומרי הדברה ולהשתמש בחומרים שאינם פוגעים בסביבה. גם כאן, כמו בנקיון, בריאות ותחומים רבים, המניעה היא הפעולה הטובה.