מהות הועדה

ועדה הממליצה בפני מליאת המועצה, לתמיכה כספית בגופים שונים, שאינם ממלכתיים או מועצתיים ושאינם למטרות רווח, לטובת הציבור בנושאי חינוך, תרבות, דת, מדע, אמנות, בריאות, רווחה, ספורט וכדומה.

אין זו ועדה סטטוטורית, אך, בלא המלצתה אין המועצה רשאית לתמוך, בין תמיכה ישירה בן תמיכה עקיפה, בכל גוף שהוא.

הרכב הועדה

  1. מזכיר המועצה.
  2. גזברית המועצה.
  3. היועץ המשפטי של המועצה
  4. מבקר המועצה.

מסגרת הפעילות

  1. המועצה רשאית לתת תמיכה רק כאשר הפעילות המתבצעת ע"י מוסד הציבור הנתמך היא במסגרת תפקידיה וסמכויותיה, בהתאם לדיני השלטון המקומי, ורק בגין הפעילות.
  2. המועצה רשאית לתת תמיכה רק למוסד ציבור הקיים ופועל בתחומה (אך אם כתובתו הרשומה אינה בתחום הרשות) ובתנאי שתינתן תמיכה רק עבור פעילות המתקיימת בתחומה.
  3. המועצה רשאית במקרים חריגים לתת תמיכה למוסד ציבור הקיים ופועל מחוץ לתחומה, אם הוכח כי אותו מוסד ציבור נותן שירותים גם לתושבי המועצה, בין היתר, מתוך התחשבות בהיקף השירותים הניתנים לתושבי המועצה ע"י אותו מוסד ציבור
  4. כדי למנוע כפל תמיכות יש להקפיד שבקשת התמיכה תכלול פירוט של כל הבקשות התמיכה הנוספות שהוגשו  או יוגשו באתה שנת תקציב לגופים ציבוריים אחרים.